Års och Medlemsmöten

 

Årsmöte: infaller normalt under februari månad.

Medlemsmöte: infaller normalt under hösten september-november

Protokoll från tidigare möten återfinns under Dokument.